Computer

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

การติดตั้ง win11 ในเครื่อง (สามารถติดตั้งเครื่องรุ่นเก่า บางรุ๋นได้)

สิ่งที่ต้องเตริยม

1.Flash Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB (แนะนำให้ใช้ขนาด 16 GB)

2.โปรแกรมประจำเครื่องที่จำเป็น Rufus 4.3 (Rufus – Create bootable USB drives the easy way

3.ไฟล์ win11 ดาวน์โหลดจาก ไมโครซอฟค์ ได้ที่ ( Download Windows 11 (microsoft.com) เป็นไฟล์ตระกูล iso

การสร้างให้ Flash Drive สามารถบูทติดคั้ง Windows ได้

1.เตรียม Flash Drive ( โปรดระวังการสร้างระบบนี้ ข้อมูลใน Flash Drive ) จะถูกลบหมด

2.เปิดโปแกรม Rufus

3.หากยังไม่เสียบ Flash Drive ระบบจะยังไม่เห็นอะไร

4.หากเสียบ Flash Drive เครื่องจะมองเห็น ในช่อง Device (ตัวนี้เป็นตัวที่เรากำลังจะเก็บไฟล์ เพื่อใช้ในการติดตั้ง)

5.คลิกที่ SELECT แล้วไปเลือกไฟล๋ win11 ที่จัดเก็บไว้ซึ่งเป็นไฟล์ตระกูล iso

6.เปลี่ยนช่อง Partition schema option จาก GPT เป็น MBR

7.คลิกที่ START ด้านล่างใต้ READY

8.ตรวจสอบว่า 2 ช่องบน ถูกกาไว้หรือยัง(ปกติระบบจะกาให้แล้ว ตรงนี้สำคัญ ถ้าไม่กาหรือติกไว้ จะไม่สามารถติดตั้งในเครื่องรุ่นเก่าได้เลย )

9.คลิก OK ระบบจะแจ้งเตือนข้อมูลที่อยู่บน Flash Drive จะถูกลบและจะใส่ไฟล์ win11 ลงแทน

10.ระบบจะคัดลอกไฟล์ลง Flash Drive รอจนเสร็จ สั่ง CLOSE แล้วนำ Flash Drive ไปบูทติดตั้ง Win11 ได้

11.การติดตั้ง win11 เพื่อไม่ให้ระบบถามรายละเอียดมาก ให้ปิดระบบอินเทอร์เน็ตของเครื่องก่อน การติดตั้งเสร็จค่อยต่ออินเทอร์เน็ต

apvc-iconTotal Visits: 2
apvc-iconToday's Visits: 0
apvc-iconAll time total visits: 1913