การใช้บทเรียนออนไล์

คำแนะนำ

การเรียนผ่านระบบออนไลน์จำเป็นอย่างยิ่ง คือ

การรับผิดชอบต่อตนเอง

หาความรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ทุกช่องทาง

แหล่งความรู้มีมากมาย แต่ต้องเลือกดูความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ต้องมีความน่าเชือ่ถือ หากสงสัยโปรดใช้ติดต่อผู้สอน ผู้บรรยาย

…or something like this:

บทเรียนเขียนขึ้นตามมาตรฐานรายวิชา และ เนื้อหารวบรวมมาจากหลายแล่ง โปรดอ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบ