Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร
 • สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
 • หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์ โทรเลข
 • การสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไมโครเวฟ
 • การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง 
 • หลักการสื่อสารข้อมูล 
 • หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลISDN

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

 • หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ประเภทของระบบเครือข่าย
 • อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 • ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • โปรโตคอลระบบเครือข่าย
 • รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • ติดตั้งระบบเครือข่าย
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 • เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์
 • เลือกใช้โปรแกรม Utility บนระบบเครือข่าย

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับ

 • ความถี่วิทยุและย่านความถี่
 • คุณลักษณะสมบัติของ R,L,C ในเครื่องส่งวิทยุ
 • วงจรกรองความถี่แบบ R-C, R-L, L-C, R-L-C
 • วงจรจูนด์ความถี่
 • หน่วยวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • วงจรกำเนิดความถี่และวงจรทวีคูณความถี่
 • วงจรขยายความถี่สูงและวงจรขยายกำลังความถี่สูง
 • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ AM
 • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM
 • โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบต่าง ๆ
 • สายส่งในระบบวิทยุกระจายเสียง
 • การวัดการทดสอบการทำงานของเครื่องส่งด้วยเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ
 • ระบบเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ