บทเรียนออนไลน์พร้อมแบบทดสอบ สำหรับผู้เรียนระดับ  ปวช.

สาขา วิชา ช่างอีเลกทรอนิกส์

โดย..ครู.อักษร บุญชาลี

---------------------------

สำหรับผู้ต้องการศึกษา การทำธุกิจออนไลน์ อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้ระบบออนไลน์ของ ELITE SSC เข้าทดลองใช้ระบบฟรี คลิกที่นี่   

                                  

Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฎิบัติการเกี่ยวกับ

 • ความถี่วิทยุและย่านความถี่
 • คุณลักษณะสมบัติของ R,L,C ในเครื่องส่งวิทยุ
 • วงจรกรองความถี่แบบ R-C, R-L, L-C, R-L-C
 • วงจรจูนด์ความถี่
 • หน่วยวัดในระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • วงจรกำเนิดความถี่และวงจรทวีคูณความถี่
 • วงจรขยายความถี่สูงและวงจรขยายกำลังความถี่สูง
 • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ AM
 • วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ FM
 • โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบต่าง ๆ
 • สายส่งในระบบวิทยุกระจายเสียง
 • การวัดการทดสอบการทำงานของเครื่องส่งด้วยเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ
 • ระบบเครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ

 • หลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ประเภทของระบบเครือข่าย
 • อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 • ตัวกลางเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
 • โปรโตคอลระบบเครือข่าย
 • รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • ติดตั้งระบบเครือข่าย
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย
 • เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์
 • เลือกใช้โปรแกรม Utility บนระบบเครือข่าย

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจหลักการทำงานของสายส่งและสายอากาศ

2.มีทักษะในการสร้า ติดตั้ง สายส่งและสายอากาศ

3.มีกิจนิสัยในการทำงาน รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราณีต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนรายวิชา

1.แสดงความรู้กับการประยุกต์ใช้งานสายส่งและสายอากาศ

2.ออกแบบและสร้างสายส่งสายอากาศ

3.ติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศ

4.ติดตั้งและทดสอบระบบรับสัญญาณดาวเทียม

5.บำรุงและรักษาสายส่งและสายอากาศ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการสายส่งและสายอากาศ ชนิดของสายส่ง คุณสมบัติ โครงสร้างค่าพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับสายส่ง เช่น อิมพีแดนซ์ โหลด กระแส แรงดัน การเดินทางของคลื่นในสายส่ง มาตรฐานของสายส่ง หลักการเบื่องต้นของสายอากาศ คุณสมบัติ และ พารามิเตอร์ของสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุในอากาศ รูปแบบการกระจายคลื่นของสายอากาศแบบต่างๆ การสร้างสายอากาศแบบต่างๆ สายอากาศย่าน VHF และ UHF การติดตั้งและทดสอบค่า vswr การสร้างสตับ บาลัน และการแมชชิ่ง การติดตั้งสายอากาศ การติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

คำอธิบายรายวิชา

 • ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร
 • สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
 • หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์ โทรเลข
 • การสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไมโครเวฟ
 • การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง 
 • หลักการสื่อสารข้อมูล 
 • หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลISDN